Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Cookies

1.Definicje:

 1. Administrator danych – Sylwia Kasak działająca pod firmą Firma Handlowo Usługowa Yes Sylwia Kasak z siedzibą w Grabiszyce Górne 3, 59-820 Leśna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6151950889, REGON: 022257779, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 1. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
  i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu
 2. Serwis– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.ohsport.pl
 3. Przepisy dotyczące ochrony danych– oznaczają wszelkie mające zastosowanie w danym przypadku powszechnie obowiązujące przepisy UE, a także właściwe miejscowo przepisy jej państw członkowskich, w tym, m.in. ustawy, dyrektywy, i rozporządzenia, mające za przedmiot ochronę danych osobowych, w tym w szczególności RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik (Klient)– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, prawa osób których dane dotyczą oraz informacje na temat stosowania w sklepie internetowym plików ,,cookies” oraz narzędzi analitycznych.

 1.  Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sklep przedmiotu umowy sprzedaży w sklepie internetowym ohsport.pl wysyłki produktów, obsługi zwrotów produktów, obsługi reklamacji oraz obsługi innych spraw związanych z umową sprzedaży towarów w sklepie internetowym: www.ohsport.pl Dane osobowe są potrzebne i przetwarzane przez Sklep w celu:
 • Podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub przekazania informacji o dostępności produktu- art. 6 ust. 1 b RODO
 • Przez czas niezbędny do zawarcia, wykonania i dokonania rozliczenia z tytułu umowy- art. 6 ust. 1 b RODO
 • Wykonania ciążących na Sklepie obowiązków prawnych (obowiązki z tytułu rękojmi za wady przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi, obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu)
 • Wykonania obowiązków związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur Vat, i innych dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe oraz ustawę o rachunkowości.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa sieci informacji przez cały okres przechowywania danych

Sklep może przetwarzać dane Użytkowników także na podstawie:

 • Udzielonej zgody w celach w niej określonych

– do czasu wycofania zgody,

a po wycofaniu zgody

– do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu działań Sklepu podjętych na jej podstawie i ustania odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Sklepu, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c) RODO).

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

3.Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4.Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 1. Każda osoba, której dane przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania),
 2. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Klientów Sklepu, z wyjątkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obowiązków ustawowych administratora (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Administratora). Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.
 3. Sklep nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 4. Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
 5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożlwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)

11.Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych wskazanych w punkcie 17 oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 3. Dane osobowe udostępnianie przez Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów sklepu internetowego żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 4. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych to: administrator danych, Google oraz Facebook, firma księgowa, firmy kurierskie,
 5. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. W celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami, Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych m.in. z usług firm kurierskich, poczty, podmiotu obsługującego płatności, dostawców oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej, dostawcy usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub audytowe, agencjom marketingowym. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów sklepu, tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskanie na podstawia obowiązującego prawa.
 7. Administrator danych przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) gdy jest to konieczne, zachowując przy tym odpowiedni stopień ochrony.
 8. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników i opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

-zapamiętania Towarów/Produktów dodanych do koszyka w celu realizacji Zamówienia

-identyfikacji Klientów Sklepu jako zalogowanych w Sklepie internetowym i wskazywania, że są zalogowani.

-dostosowanie zawartości strony Sklepu do preferencji Klientów np. co do układu strony, rozmiaru czcionki, kolorów

-zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

-prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

– remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie
 3. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – kontakt.
 5. Nasza witryna korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczek”) portali społecznościowych Facebook i Google+, usług mikroblogowania Instagram. Usługi te są świadczone przez Facebook Inc, Google oraz Instagram LLC („Usługodawcy”).

Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
Google+ jest obsługiwany przez Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Firma Instagram jest obsługiwana przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

Uzyskując dostęp do strony internetowej naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio od odpowiedniego dostawcy do przeglądarki i integrowana na stronie. Integrując wtyczki, dostawcy usług otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadasz profilu lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do jednej z usług, operatorzy mogą natychmiast przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego profilu na Facebooku, Google+, lub Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przycisk „Lubię to”, „+1″, ” lub „Instagram”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera providerów i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w serwisach społecznościowych, na Twoim koncie na Instagramie i wyświetlane w Twoich kontaktach.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców.

Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Polityka prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Google, Facebook, lub Instagram powiązał dane zbierane za pośrednictwem naszej witryny internetowej bezpośrednio z jego profilem w danej usłudze, musi wylogować się z danej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Możesz również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.